Algemene voorwaarden

Sissy-Boy hanteert de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Vereniging MITEX (Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel). Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in december 2002 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn op 1 januari 2003 in werking getreden. Een exemplaar van de voorwaarden vindt u aansluitend aan de (aanvullende) Algemene Voorwaarden van Sissy-Boy.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Montagny B.V.
Aambeeldstraat 34
1021 KB Amsterdam
Nederland

Handelend onder: Sissy-Boy en Sissy-Boy Homeland

Telefoonnummer: 020 555 8100
Bereikbaarheid: maandag tot vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: customersupport@sissy-boy.com
KvK-nummer: 33207653
BTW-identificatienummer: NL807292229B01

Artikel 2: Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en overige diensten die u met Sissy-Boy / Montagny B.V. afsluit.
2. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
3. Tenzij Sissy-Boy dit schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld, worden voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Sissy-Boy zal de bestelling per e-mail aan u bevestigen. In afwijking van het gestelde in artikel 4.1 van de Mitex Voorwaarden, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de betaling succesvol is verricht.
2. Sissy-Boy is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Sissy-Boy uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.
3. Bestellingen die, om welke reden dan ook, technisch of anderszins worden afgebroken voordat de betalingsopdracht is afgerond zijn niet volledig, ook al heeft u de bestelbevestiging ontvangen. Deze bestellingen zullen om deze reden in principe niet worden uitgeleverd. Sissy-Boy zal zich echter inspannen om met u in contact te treden teneinde de betaling af te ronden zodat levering alsnog kan plaatsvinden.

Artikel 4: Prijzen en kosten
1. De op het moment van bestellen in de online store vermelde prijzen zijn van toepassing op de overeenkomst. De prijzen van de producten zijn inclusief BTW.
2. De prijzen die in de Sissy-Boy online store worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten.
3. Sissy-Boy is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar website.

Artikel 5: Levering en uitvoering
1. Sissy-Boy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Sissy-Boy kenbaar heeft gemaakt.
3. Sissy-Boy verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 2 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. De aangegeven levertijden zijn indicatief. Conform de wet 'Koop op Afstand' geldt dat de maximale levertijd 30 dagen is. Bij overschrijding van deze termijn heeft u het recht om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren.

Artikel 6: Herroepingsrecht bij levering
1. Bij de aankoop van producten heeft u, in afwijking van het gestelde in artikel 5 van de Mitex Voorwaarden, geen mogelijkheid om een product te ruilen. Daarentegen heeft u de mogelijkheid een bezorgd artikel binnen acht (8) dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen aan Sissy-Boy kosteloos terug te sturen. Dit geldt ook voor afgeprijsde artikelen. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel; u ontvangt binnen 3 dagen na ontvangst van uw retour een tegoedbon ter grootte van hetgeen u reeds aan Sissy-Boy heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel. Deze tegoedbon is te besteden in de Sissy-Boy Online Store.
2. Indien u geen tegoedbon wenst te ontvangen, dan kunt u geen gebruik maken van onze kosteloze retourservice. In dat geval zal het aankoopbedrag van het product binnen 14 dagen worden teruggestort, onder aftrek van een vergoeding van de verzendkosten van de retourzending.
4. U dient bij het terugsturen de aanwijzingen te volgen die staan vermeld op de bij de zending gevoegde pakbon.
5. De toestand van de teruggezonden producten moet overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van de producten, zoals gebruikelijk is voor het passen in conventionele winkels. Indien u van het herroepingrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sissy-Boy retourneren, conform de door Sissy-Boy verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. Sissy-Boy heeft het recht een teruggestuurd artikel te weigeren of aan u terug te sturen als het artikel sporen van gebruik vertoont, niet meer is voorzien van de originele labels of tekenen van door de klant veroorzaakte beschadiging vertoont, dan wel als u zich niet houdt aan de regels die Sissy-Boy stelt aan het terugsturen.

Artikel 7: Onjuiste levering
1. Als Sissy-Boy een ander artikel heeft geleverd dan u heeft besteld, of als een artikel is beschadigd of een gebrek vertoont, dient u Sissy-Boy daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De wijze waarop dat dient te gebeuren, staat vermeld op de bij de zending gevoegde pakbon.
2. Sissy-Boy zal u het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten vergoeden.

Artikel 8: Klachten
1. Als u een artikel wilt ruilen of terugsturen dienen de aanwijzingen gevolgd te worden die op de bij de zending ontvangen pakbon staan vermeld.
2. Andere vragen, mededelingen of klachten betreffende een bestelling, betaling en/of levering dienen schriftelijk per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan het e-mailadres zoals vermeld in de bestelbevestiging en op de pakbon.
3. De melding moet steeds voorzien zijn van uw naam, het bij Sissy-Boy bekende e-mailadres, het op de bestelbevestiging vermelde bestelnummer en het artikelnummer.
4. Algemene vragen betreffende Sissy-Boy of de website kunt u stellen op customersupport@sissy-boy.com

Artikel 9: Leeftijdsgrens
1. Sissy-Boy accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

Artikel 10: Betaling
1. U kunt gebruik maken van de volgende betaalwijzen: creditcard en iDeal. Met Sissy-Boy cadeau- en waardebonnen kan vooralsnog niet worden afgerekend. Met een Online waardebon kan wel online worden afgerekend. Deze online waardebon is niet te besteden in onze andere filialen.
2. Alle betalingen dienen te worden verricht volgens de aanwijzingen die worden gegeven op pagina’s van de online store.

Artikel 11: Privacy
1. Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Sissy-Boy zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Sissy-Boy worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
2. De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.
3. Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben Sissy-Boy en Montagny B.V. de registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Een verzoek om inzage in uw persoonlijke gegevens kunt u schriftelijk per e-mail indienen via het volgende e-mailadres: customersupport@sissy-boy.com

Artikel 12: Geschillen
1. Van geschillen tussen Sissy-Boy en de klant kunnen door zowel Sissy-Boy als door de klant worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen. Details over deze procedure staan vermeld in artikel 15 van de Mitex Voorwaarden.

Mitex Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als lid van de Vereniging MITEX een bedrijf in de textiel en/of schoenendetailhandel uitoefent;b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant textielgoederen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;c. onder textielgoederen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voorzover zij worden verkocht door de onder a.bedoelde ondernemer;d. Vereniging MITEX: Vereniging van Ondernemers in de Mode- Sport en Schoenendetailhandel,gevestigd te Doorn;e. Stichting MITEX Garantiefonds: een stichting, gevestigd te Doorn, waarmee krachtens notariële akte van 10 januari 1997 de Vereniging MITEX een overeenkomst is aangegaan.f. geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van textielgoederen en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

Artikel 3: OFFERTES

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 4: ZEKERHEIDSSTELLING

1. De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
2. Indien een vooruitbetaling niet wordt terugbetaald aan de consument ten gevolge van surseance van betaling of faillissement, zal de Vereniging MITEX op verzoek van de consument één of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van het vooruitbetaalde bedrag. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij de Vereniging MITEX heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.
3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit tevoeren, stelt de Stichting MITEX Garantiefonds zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument mits van deze vooruitbetaling een schriftelijk bewijs kan worden overgelegd. De Stichting MITEX Garantiefonds betaalt binnen vijf werkdagen nadat zij ervan op de hoogte is gesteld dat de uitvoering onmogelijk is, het vooruitbetaalde bedrag aan de consument terug.
4. In geval van verrekening als in lid 2 genoemd, alsmede in geval van betaling als in lid3 genoemd, treedt de Vereniging MITEX (zie lid 2) respectievelijk de Stichting MITEX Garantiefonds (zie lid 3) in de oorspronkelijke rechten van de consument, zoals met betrekking tot door de consument verrichte vooruitbetalingen.

Artikel 5: RUILING

1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument recht op ruiling van het gekochte textielgoed en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte textielgoed en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
o het textielgoed en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde textiel goederen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van textielgoederen en/of schoenen,die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemerbesteld zijn.

Artikel 6: BRUIDSMODE

1. Annulering van huwelijk om wat voor reden dan ook komt in beginsel geheel voorrekening en risico van de consument, en ontslaat hem geenszins van zijn aangegane verplichtingen voorvloeiende uit de koopovereenkomst jegens de ondernemer. Echter uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden (bv overlijden één van de aanstaande echtelieden) door de consument aannemelijk te maken kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. In dat geval zal de consument een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de ondernemer voldoen.
2. De na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met aangebrachte wijzigingen in de maataanduidingen (bv als gevolg van zwangerschap van de consument) komen geheel voor rekening van de consument in het geval de bruidsjapon reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde textielgoederen en/of schoenen voorbehouden. De consument wordt alleen pas eigenaar van de gekochte textielgoederen en/of schoenen als hij de de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

LEVERINGSTERMIJN

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte textielgoed of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de textielgoederen en/of schoenen over op de consument.
2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen,waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het rechtzonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
5. Een ingebreke stelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 10: GARANTIES

1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde textielgoed en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat erbovendien voor in dat het textielgoed en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de textielgoederen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 11: BETALING

1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 9 en 11 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voorrekening van de wederpartij.

Artikel 13: GEVOLGEN VAN ONTBINDING

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte textielgoederen en/of schoenen heeft gedragen.

Artikel 14: KLACHTEN

1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.
2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klachtbetrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het textielgoed en/of de schoenen te bewaren.

Artikel 15: GESCHILLEN

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde textielgoederen en/of schoenen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.
2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig artikel 14 genoemde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd en de consument ook voldoet aan de in het reglement van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.
4. De consument moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van respectievelijk naam en adres van consument en ondernemer, een duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de consument aan de ondernemer is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.
5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur. Als de consument zijn factuur niet (tijdig) betaalt, kan de ondernemer een procedure bij de gewone rechteraanhangig maken.
6. Als de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzij partijen anderszins overeenkomen.
7. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument door de ondernemer schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door de commissie behandeld als ware het geschil door de consument zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door de ondernemer wordt betaald.
8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
9. Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en Schoenen dat aan partijen wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

Artikel 16: NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 17: NAKOMINGSGARANTIE

1. De Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging MITEX zullen de verplichtingen van een lid tegenover de consument, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, overnemen, indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het advies gestelde termijn is nagekomen. Daarbij neemt de Stichting MITEX Garantiefonds de verplichtingen over voor zover deze bestaan uit betalingen in geld en de Vereniging MITEX de overige verplichtingen waarbij de vereniging tot aanwijzing zal overgaan van één of meer ondernemers die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren. Indien het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de nakomingsgarantie geschorst, totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Voor deze garantie is vereist, dat de consument een schriftelijk beroep doet op de Stichting MITEX Garantiefonds in geval van betaling in geld respectievelijk op deVereniging MITEX in geval van overige verplichtingen.
3. Na afhandeling van de verplichtingen uit het bepaalde in lid 1 treedt de Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging MITEX in de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 18: AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 19: WIJZIGINGEN

Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend tot stand komen in overleg met de Consumentenbond.

Artikel 20: ACTIEVOORWAARDEN

Bekijk ook onze actievoorwaarden.

Welcome to Sissy-boy

Shipping to

Language